Tuesday, April 28, 2020

The Refugee and the Black Dog Behind the Window

پناهجو و سگ سیاه پشت پنجره


دیروز از پنجره آشپزخانه ی  یک پناهجوی قدیمی
که مرا به یک فنجان چای گرم دعوت کرده بود
به خیابان باران خورده نگاه کردم.
زنی جوان با موهای طلایی
و چشمانی به رنگ دریا
                           -همان دریایی که شوهرم را از من ربود-

بقیه اش را در اینجا بخوانید. 

The Refugee and the Black Dog Behind the Window

No comments: