Wednesday, April 22, 2020

روزنگاری های دیاسپورا شماره - Diary of Diaspora -300

پنجشنبه ۷ جون ۱۹۹۰- در محل کارم-آیواسیتی
به یاد فیلم مستخدم The Servant می افتم که سناریویش را هارولد پینتر بر اساس نوولی از رابین موگام Robin Maugham  نوشته است. آنچه مرا ناگهان به یاد محتوای این فیلم می اندازد، این است که انسان باید در ابراز مهربانی و گذشت آگاهانه عمل کند. اگر در مفهوم این ارزش ها و ابرازشان آگاه و سریع نباشد، گاه زندگیش از او ربوده می شود. همیشه نمی توان عاطفه را خالصانه و بدون نتایج احتمالی اش با کسی تقسیم کرد. بسیاری منتظرآنند تا در لحظه مناسب و در میدان ویژه ای کمند اندازی کنند تا کار و زندگی انسان دیگر را بربایند. قانون زیست بشر گاه این گونه عمل می کند. به قول برتولت برشت ” به کسی آب می دهی، گرگی است که می آشامد

No comments: