Friday, January 29, 2021

Memories in Diaspora # 330

 Memories in Diaspora # 330

"در نامه ام برای جی- ای نوشته بودم که چقدر خودم را با جنبش ساهان آمریکایی هم هویت احساس می کنم وچقدر در سفر نلسون ماندلا به نیویورک، از منظرگاه سیاسی و عاطفی خودم را با او و همه سیاهان دنیا به ویژه سیاهان هارلم نزدیک می دانستم. برایش نوشتم که زلزله شمال ایران مرا بسیار در هم شکسته بود و چقدر این در هم شکستگی به نوعی شبیه است شاید به حس های همیشگی او به عنوان یک نمایشنامه نویس سیاهپوست که در هارلم زندگی می کند. برایش از اجرای نمایشنامه ام در بوفالوی نیویورک نوشتم و سفرم به آنجا در ماه اکتبر و سفر کنونی ام به لس آنجلس."

Thursday, January 28, 2021

Memories in Diaspora # 335

 Memories in Diaspora # 335

خاطرات دیاسپورا

صبح، با تصور لولیدن کرم هایی زیر پوستم، چشم هایم را از هم باز کردم. و ناگهان”ایوب” به سراغم آمد.

امروز، همه چیز با اسطوره “ایوب” شروع شد. روز فرو رفتن بود در عمیق ترین لابیرنت های پر پیچ و تاب درونی به شیوه جریان سیال ذهن، یا تداعی معانی. به خود آگاه یا فرا خودآگاه یا ناخودآگاه خود. دیدن خود، دیدن یک روح مدرن درونی… با تصور لولیدن کرم هایی زیر پوست. توی بدن، لانه ای برای کرم های مکنده و لولاگر.

Wednesday, January 27, 2021

Embracing Imperfection: On Writing in a Second Language

 Embracing Imperfection: On Writing in a Second Language

Kaori Fujimoto Recounts the Challenges of Finding Her Voice
in a Different Tongue

I took shelter in the unfamiliar because I was unhappy with the familiar. I was the type of child who was called “weird,” unable to fit into school and other societal settings.

Essential Writing Advice from Virginia Woolf

 Essential Writing Advice from Virginia Woolf

 "Who wouldn’t love to write like Virginia Woolf? (Well, some people, probably, but I’d wager not many of them are looking at this page.) Woolf was a once-in-a-generation mind, and as both a writer and publisher, she had strong opinions about what made a piece of literature great (or, more often, mediocre). Luckily for us, she wrote many of her ideas down, in some of the many essays and letters she penned over the course of her life. Below, I’ve collected a few of Woolf’s thoughts on craft and the art of the novel, as well as inspiring advice for aspiring writers and established writers alike. She is not quite as pithy as others when it comes to doling out advice—but I think her advice is all the better for it."

Essential Writing Advice from Virginia Woolf
  • To write a novel, begin with character: ...
  • Read as much as you can—and then write about somebody other than yourself: ...
  • Find common ground with the reader: ...
  • Learn to play with language, in search of truth and beauty: ...
  • Buck convention: ...
  • Use rhythm to make sense of the world: ...
  • Forget about methodology; do what works for you:

 

Sunday, January 17, 2021

Visiting my Fifteen year old self (3)

 (3)

سومین بازدید: خواب های اروتیک

از مجموعه:  همراه با پانزده سالگی ام

از آدم های ترسو بدم می آید. ازشان چندشم می شود. از آن هایی که خودشان را پشت خود دیگرشان پنهان می کنند. به ویژه وقتی که می خواهند موذیانه از زندگی محرمانه ات سر در بیاورند. و یا از زبانت حرف بکشند بیرون. آنوقت است که یکجوری دیوانه می شوم و عریان گویی می کنم. ازحقیقت ها پرده برداری می کنم و بزرگنمایی شان می کنم.

Saturday, January 16, 2021

‘The Journey’

The Journey is a 2016 British-Irish drama film directed by Nick Hamm and written by Colin Bateman. The film is a fictional account of the true story of how political enemies Ian Paisley and Martin McGuinness formed an unlikely political alliance. It stars Timothy Spall as Paisley and Colm Meaney as McGuinness, with Freddie Highmore, John Hurt, Toby Stephens, and Ian Beattie in supporting roles. 

 ‘The Journey’ imagines the conversation that ended Northern Ireland’s Troubles

Thursday, January 14, 2021

A Shift in American Family Values Is Fueling Estrangement

 A Shift in American Family Values Is Fueling Estrangement

 "Both parents and adult children often fail to recognize how profoundly the rules of family life have changed over the past half century." 

"Dear Therapist: My Daughter Hasn’t Wanted a Relationship With Me for 25 Years"

Tuesday, January 12, 2021

Marcus Aurelius on How to Live Through Difficult Times

 Marcus Aurelius on How to Live Through Difficult Times

 “Accept everything which happens, even if it seem disagreeable, because it leads to this, the health of the universe.”

 Marcus Aurelius on How to Motivate Yourself to Get Out of Bed in the Morning and Go to Work

 “You don’t love yourself enough. Or you’d love your nature too, and what it demands of you.”

 

Monday, January 11, 2021

Along with My Fifteen year Old Self (2) In the Basement

 

دومین بازدید: در شبستان

از مجموعه: همراه با پانزده سالگی‌ام

 

با کنجکاوی به شبستان رفتم. هما نجا که آزمایشگاه پدر بزرگم با لوله های آزمایشگاهی کوتاه و بلند توی تاقچه هایش چیده شده بود. و چند دستگاه اندازه گیری و یک میکروسکوپ قدیمی. هما نجا که یک بشقاب تزیینی چینی با نقش یک مرغزار سر سبز که در پانزده سالگی ام جایزه گرفته بودم، توی صندوق سنگین چوبی، در ایوان روبروی آزمایشگاه، نگهداری شده بود. به هیچ روی بیادم نمی آمد که برای چه آن جایزه را دریافت کرده بودم. برای نقاشی؟ خوشنویسی؟ دکلمه؟ بازیگری؟

مهم نیست. بیادم نمی آید. اما به شبستان رفته بودم که پانزده سالگی ام را ببینم. برای گردشی در بو. در نگاه. در زبان. در اشیاء.

 

Thursday, January 7, 2021

The Idiot

The Idiot (白痴, Hakuchi) is a 1951 Japanese film directed by Akira Kurosawa. It is based on the 1869 novel The Idiot by Fyodor Dostoevsky. The original 265-minute version of the film, faithful to the novel, has been lost for many years. A nearly three-hour release, reflecting a 100-minute studio imposed cut, survives as the most complete version of the film available for contemporary audiences. 

Ikiru (To Live)

 Ikiru (To Live)

" The old man knows he is dying of cancer. In a bar, he tells a stranger he has money to spend on a “really good time,” but doesn't know how to spend it.

The stranger takes him out on the town, to gambling parlors, dance halls and the red light district, and finally to a bar where the piano player calls for requests and the old man, still wearing his overcoat and hat, asks for "Life Is Short--Fall in Love, Dear Maiden."

Minimalism

 What Is Minimalism?

"Minimalism is a tool that can assist you in finding freedom. Freedom from fear. Freedom from worry. Freedom from overwhelm. Freedom from guilt. Freedom from depression. Freedom from the trappings of the consumer culture we’ve built our lives around. Real freedom."

Read more... 

A great film on living happier and freer:  LESS IS NOW

MINIMALISM

"The Minimalists examines the many flavors of minimalism by taking the audience inside the lives of minimalists from all walks of life. Directed by Matt D’Avella."

Memories in Diaspora # 332

332  خاطرات دیاسپورا شماره

انسانیت عالی

در خود انسانیتی عالی می یابم ،

وقتی که انسانیتی عالی را در انسان دیگری می بینم،

بی آنکه انتظارش را داشته باشم.

و آنگاه است که بی آنکه منتظر آرامش باشم،

ناگهان آرام می شوم.

دیروز نشسته بودم در کافه تریایی ساده،

عادی،

بهنجار،

داشتم سوپ می خوردم. سوپ کلم و پنیر،

بعد هم دسر؛ پودینگ شیر برنج.

بقیه را در اینجا بخوانید.