Wednesday, April 15, 2020

روزنگاری های دیاسپورا شماره Diary of Diaspora -۲۹۹

 روزنگاری های دیاسپورا شماره ۲۹۹
"این تشویش های مداوم باعث شدند که امروز من تمامن شاعر باشم.  اما هیچکدام از شعر هایم را نتوانستم بروی کاغذ بیاورم. آنها هم به سرعت نور در فضا ناپدید شدند. تمام واژه ها و تصاویر و ایماژها" …

ادامه این مقاله در اینجاست

No comments: