Friday, April 10, 2020

On Coronavirus, Quarantine and Theatre

در آمدی بر ویروس کرونا، قرنطینه و تئاتر
"بازی کشنده" نگاهی تیز و برنده و در عین حال طنز آلود دارد به یک رخداد غیر منتظره که ناگهان مسیر عادی زندگی را بهم می ریزد . فرم زندگی را کاملن عوض می کند. و باعث می شود که انسان، هستی را از دریچه های دیگری نگاه کند ومورد پرسش و واکاوی قرار دهد.

No comments: