Tuesday, April 28, 2020

Fernando Pessoa

پسوآ خالق بیش از 150 شخصیت است كه هم آنان وجوه مختلفه پر تضاد خود او هستند. پسوآ برای هر كدام از این شخصیت ها كه اكثرا شخصیت های ادبی هستند، یك بیوگرافی جاندار و زنده خلق كرد. همچون خدایی كه انسان میافریند، انسان او كه خود اوست صاحب شكل ظاهری و درونی مشخص، حرفه و شغل و علاقمندی های ویژه است. هر كدام در عین حالی كه با همدیگر متضادند وجوه اشتراك نیز دارند. فلسفه و نوع دید آنها به زندگی و جهان با همدیگر متفاوت است. یكی طبیعت گرا و پایبند به احساس و دیگری متصل به استدلال، دلیل و برهان است. یكی ستاره شناس و كیمیاگر، دیگری مهندس، سومی چوپان و چهارمی منشی است.
در نوشته های متعدد او این شخصیت ها كه هر كدام زبان ادبی ویژه و فرم متفاوت خود را دارا هستند، كارهای ادبی همدیگر را مورد نقد و انتقاد نیز قرار میدهند.

No comments: