Sunday, January 17, 2021

Visiting my Fifteen year old self (3)

 (3)

سومین بازدید: خواب های اروتیک

از مجموعه:  همراه با پانزده سالگی ام

از آدم های ترسو بدم می آید. ازشان چندشم می شود. از آن هایی که خودشان را پشت خود دیگرشان پنهان می کنند. به ویژه وقتی که می خواهند موذیانه از زندگی محرمانه ات سر در بیاورند. و یا از زبانت حرف بکشند بیرون. آنوقت است که یکجوری دیوانه می شوم و عریان گویی می کنم. ازحقیقت ها پرده برداری می کنم و بزرگنمایی شان می کنم.

No comments: