Wednesday, December 30, 2020

Visiting my Fifteen Year Old Self (1)

Visiting my Fifteen Year Old Self

A new collection of short stories 

 

همراه با پانزده سالگی‌ام

 (1)

نخستین بازدید

امروز اولین روزی بود که با پانزده سالگی ام قدم زدم. کنار دریاچه. دلم برایش تنگ شده بود. می خواستم بشناسمش. در آن لحظه های زودگذر و بی دوام، که تکه هایی از آن تا اکنون در ذهنم ماندگار مانده بود. مثل سرخ شدن های مداومش در رویارویی با هر چیزی که تکراری و روزمره نبود!

Read more: 

No comments: