Wednesday, March 19, 2014

Bibi Botol!

به همه بی بی بوتول ها و تاتا موشکک های دزفولی
در جستجوی آزادی
از اعترافات بی بی بوتول "خاله سوسکه "
"من تمام زندگی ام را کار کرده ام برای گذران زندگی... چه با آن "چار پیوزی و کوش مویزی" و چه بدون آن ها...برای رسیدن به آن آزادی که از کودکی به دنبالش بوده ام. و در تمام مدت نوشته ام، تنها زمانی که احساس زندانی بودن نکرده ام!!...در آشپزخانه ها، اتوبوس ها، قطار ها ، پشت میزها ، نیمه شب ها، در قدم زدن های طولانی...اما کار برای گذران زندگی، بسیاری از فرصت های شکوفا را از دستم ربوده است. چون لجبازانه درستکار بوده ام! حالا مانده ام با تلمباری از نوشته...و تاتا موشکک هم با آن دمب نرم و نولش سالهاست که در سر زمین سرسبزی مثل شهر "همه دون" به خاک سپرده شده است بدون آن که علت مرگش را به بی بی بوتولش گفته باشد!
حالا بی بی بوتول در مفهوم رسیدن به آزادی "در آن روندپیشین " به کلی شک کرده است! آیا حالا دیر نیست که آدم زندگی اش را تازه شروع کند؟  قاعدتن هیچوقت نباید دیرباشد!"

No comments: