Sunday, May 17, 2020

روزنگاری های دیاسپورا شماره ۳۰۴- ۳۰۳

  روزنگاری های دیاسپورا شماره ۳۰۳

Memories in Diaspora # 303
"
آره… قدرت و آزادگی و غرور من ورای پول و بازی های احمقانه آدم هاست. همتای من، باید مثل من یکتا باشد. یکتا در احترام گذاری… در شناخت ارزش ها…اینطور از همه شان یک انتقام سازنده می گیرم و می گویم: خداحافظ… و می گویم سلام بر آزادی! آنگونه که ژان کریستف به زبان رومن رولان عمل کرده بود. مهم نیست اگر پرنسیپ های من مثل ژان کریستف هرگز شناخته نشوند، و بعدها کسی آنها را در میانه یک رمان یا نمایشنامه جا دهد!"

۳۰۴ روزنگاری های دیاسپورا شماره 

 Memories in Diaspora # 304

 پایان جنگ ایران و عراق چقدر روحیه ها را بهتر کرده و حسی از امید را در دل آدم ها زنده کرده است. احمقانه بودن جنگ و اینهمه مرگ و میر، چه آسیب هایی بر جا گذاشته… این همه صدمات جسمی و روحی، این همه ویرانی، و از دست دادن های جبران ناپذیر…

No comments: