Tuesday, May 12, 2020

خواب های یک پناهجوی قدیمی

خواب های یک پناهجوی قدیمی

عزت گوشه گیر

(بخشی از یک شعر بلند ناتمام. از تاریخ ۴ سپتامبر ۲۰۱۵)

وقتی که پسرم را در آغوش گرفتم
دیدم که مرده است!
این آغاز خواب من بود.

(۱)

رفته بودم که آب بیابم وقطعه ای نان
اما
پسرم را گم کردم
.........

No comments: