Sunday, April 5, 2020

کتاب "وفاداری های گسسته" نوشته نیلوفر شیدمهر

نقدی بر کتاب "وفاداری های گسسته" نوشته نیلوفر شیدمهر.

"تم و موضوع اغلب داستان ها به مسایلی همچون اختلافات طبقاتی، پیامد های جنگ و مصایب آن، مسایل زنان از جمله، مادران تنها، باکرگی، صیغه، عشق، سکس، زندان، ارتباطات عاطفی از هم گسسته ووفاداری های متلاشی شده در اثر جنگ و جدایی و زندان و مهاجرت و تبعید و دیاسپورا می پردازند که شید مهر به غایت نازک اندیشانه اما با خونسردی کامل از زبان سوم شخص بیان می کند بدون آنکه احساسات ویژه نویسنده روایتگر را در آنها دخالت دهد. نویسنده در بافت داستانگویی اش مقتصدانه و نه تنگ گیرانه پیش می رود. اطلاعات مربوط به شخصیت هایش را زمانی به خواننده می دهد که او بشدت نیازمند دانستن آن است و خواهان کشف معماهایی است که در تو در توی کلاف پیچیده ذهن اش پنهانند. آنگاه است که نویسنده آرام آرام کلاف را از هم بازمی کند ودر فضای خیال پردازانه ای خواننده را به نوعی آرامش می رساند. این تغییر جهت داستان، دگر سویی و آیرونی همچون قصه گویی شهرزاد هزار و یکشب، در بسیاری موارد در لحظات پایانی داستان ها رخ می دهند."

Saturday, April 4, 2020

رمان گرافیکی اسپرشین نویسنده و تصویر گر کاوه عادل


اسپرشین Aspersian (کتاب اول)
نویسنده و تصویرگر: کاوه عادل
۱۷۳ صفحه
تاریخ انتشار: ۲۰۱۹

 چاپ شده در هفته نامه شهروند

اسپرشین، یک گرافیک نوول (رمان گرافیکی) به عبارتی دیگر رمانی تصویری است که نویسنده و تصویر گر آن کاوه عادل بیش از ده سال بر روی آن کار کرده و سرانجام در سال ۲۰۱۹ به زبان انگلیسی به چاپ رسانده است. رمانی خود نوشت (اتو بیوگرافیک) که ویژگی های ساختاری یک رمان ادبی، تاریخی، اسطوره ای، شاعرانه و خوابگونه را در بردارد. رمانی که ماهیت و ذات محتوای آن یادآور خصیصه فروتنانه و به غایت انسانی آقای فرد راجرز در زندگی روزمره و نمایش های عروسکی او در تلویزیون آمریکاست."

“Mother, A Cradle to Hold Me” by Maya Angelou

To the memory of my mother. April 4th.

“Mother, A Cradle to Hold Me” 
by Maya Angelou

“It is true
I was created in you.
It is also true
That you were created for me.
I owned your voice.
It was shaped and tuned to soothe me.
Your arms were molded
Into a cradle to hold me, to rock me.
The scent of your body was the air
Perfumed for me to breathe.

Man to Man

by Manfred Karge, translated by Anthony Vivis
"What lengths would you go to to put the next meal on the table?
As the Nazis come to power in Germany, a young widow discovers that her only means of survival is to take on her dead husband’s job and with it his identity. Her struggle to maintain this extraordinary deception for over forty years forms the focus of this hauntingly poetic and utterly gripping one-woman tour-de-force.
This is a rare British production of Manfred Karge’s enthralling play that premièred at the Traverse in 1987, catapulting Tilda Swinton to fame."

Friday, April 3, 2020

A letter of Hope

"Dear Mr. Nadeau: 
As long as there is one upright man, as long as there is one compassionate woman, the contagion may spread and the scene is not desolate. Hope is the thing that is left to us, in a bad time. I shall get up Sunday morning and wind the clock, as a contribution to order and steadfastness.
Sailors have an expression about the weather: they say, the weather is a great bluffer. I guess the same is true of our human society — things can look dark, then a break shows in the clouds, and all is changed, sometimes rather suddenly. It is quite obvious that the human race has made a queer mess of life on this planet. But as a people we probably harbor seeds of goodness that have lain for a long time waiting to sprout when the conditions are right. Man’s curiosity, his relentlessness, his inventiveness, his ingenuity have led him into deep trouble. We can only hope that these same traits will enable him to claw his way out.
Hang on to your hat. Hang on to your hope. And wind the clock, for tomorrow is another day.
Sincerely,"
 E. B. White

Thursday, April 2, 2020

Wednesday, April 1, 2020

Ida

Ida  "is a 2013 drama film directed by Paweł Pawlikowski and written by Pawlikowski and Rebecca Lenkiewicz. Set in Poland in 1962, it is about a young woman on the verge of taking vows as a Catholic nun. Orphaned as an infant during the German occupation of World War II, she must now meet her aunt."