Sunday, May 17, 2020

روزنگاری های دیاسپورا شماره 302

 روزنگاری های دیاسپورا 302

دوباره آسمان ابری است. انعکاس ابرهای باردار در آب، میان گودال های کوچک کم عمق، به شدت آدم را برای ثبت یک لحظه ناب و گذرا دعوت می کند. در وجه شعر، عکاسی و فیلمبرداری… آدمها چه سرد و بیروح از کنار این لحظه های پر از زیبایی می گذرند. سوار ماشین هایشان می شوند و در خیابانها گم می شوند.

No comments: