Tuesday, September 1, 2020

Memories in Diaspora # 318

 روزنگاری های دیاسپورا شماره 318

" دیدن یک صحنه نیم ساعته از قدرت ثروت و تحقیر هنرمند، ورژنی بیرحمانه بود از نمایشنامه “قوی تر” آگوست استریندبرگ، در زندگی هنرمندان مهاجرکه حالا به طور زنده اجرا می شد و تمام انرژی هستی بخش را در من خاموش می کرد."


No comments: