Tuesday, June 9, 2020

روزنگاری های دیاسپورا Memories in Diaspora # 307

    # 307  روزنگاری های دیاسپورا
 Memories in Diaspora # 307
عزت گوشه گیر

یک تصویر – یک شعر کوتاه

وقتی که کفش هایم دهان باز می کنند
می دانم که واژه های دلم
دلتنگند
و استخوان هایم
از درون دارند می ترکند
 

No comments: