Friday, June 19, 2020

روزنگاری های دیاسپورا

روزنگاری های دیاسپورا شماره ۳۰۸

یک قصه دیگر نوشتم بنام “نسترن”
یکشنبه ۱۷ ماه جون ۱۹۹۰ – آیواسیتی

 “نسترن”
بخش نخست
اسمم نسترن است. بیست و شش ساله ام. تهران به دنیا آمده ام و تنها دختر پدر و مادرم هستم.

شماره 309 روزنگاری های دیاسپورا

ادامه قصه “نسترن”

 بخش دوم

No comments: