Saturday, September 6, 2014

مهسا شکرلو زن مبارزی که هرگزبه نام نمی اندیشد


 Mahsa Shekarloo

A few days ago Mahsa Shekarloo, an exceptional Iranian-American feminist and activist who battled cancer for two years, left us!

به مهسا شکرلو زن مبارزی که هرگزبه نام نمی اندیشد.
 به مادرش سیمین، به همسرش سهراب، به پسرش برنا و به پدرش افرا

ماه گونه

همانجا بود،
آن شب،
آن شب یخبندان در شیکاگو،
که از پشت شیشه پنجره های کودکی ات،
صدای نعره زنی را شنیدی در باد
که با صدای تیزضربه و دندان قروچه و شلیک تپانچه
خاموش شد
و دختری به دنیا آمد
و دختری ازدنیا رفت
و در این فاصله دندانه دار
ماه را دیدی که از پله های آسمان پاورچین پاورچین پایین آمد
از نوک درخت افرا لغزید
و تنش را شست در رود پر تلاءلوء سیمین فام
که تا عمق زمین روان بود.
و همانجا بود،
همانجا،
 که دریافتی
که زمین از تعادل تهی شده است
و تنها دانش حسی عشق است که هستی را برنا می کند.

سهراب را صدا زدی
تا با او و با ماه
ریسمانی ببافی سیمین گون از شاخه های درخت افرا
 و از برنایی عشق
دور هر چیزی که از تعادل تهی شده است.

6 سپتامبر 2014No comments: